skip to main content
1800 500 258

Vietnamese | tiếng Việt

Thông tin về ung thư vú bằng tiếng Việt

(English text available below)

Có phải quý vị đang tìm thông tin và tài liệu về ung thư vú bằng tiếng Việt?

Breast Cancer Network Australia (BCNA) có một bộ các tập sách nhỏ song ngữ và tệp nghe về ung thư vú dành cho những ai muốn nhận thông tin bằng tiếng Việt.

Câu chuyện về bệnh ung thư vú của tôi

Phụ nữ Việt Nam thường nghĩ rằng chúng ta bị ung thư vú vì nghiệp chướng. - Hồng

Hồng chia sẻ, cô đã phải nhờ đến sự giúp đỡ từ bạn bè và gia đình như thế nào trong khi cô ấy đang điều trị.

Về Bằng ngôn ngữ của tôi: câu chuyện về bệnh ung thư vú của tôi

BCNA đã sản xuất một số đoạn phim bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cải thiện việc hỗ trợ cho người dân có nguồn gốc đa ngôn ngữ bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư vú.

Bằng ngôn ngữ của tôi: câu chuyện về bệnh ung thư vú của tôi chia sẻ những kinh nghiệm về bệnh ung thư vú của phụ nữ bằng chính ngôn ngữ riêng của họ, với phụ đề tiếng Anh. Những người phụ nữ có gốc gác nói tiếng Ý, Hy Lạp, Trung Quốc (tiếng Phổ Thông và Quảng Đông), tiếng Ả Rập và tiếng Việt.

Các tập sách nhỏ và tệp nghe về ung thư vú bằng tiếng Việt

Các tập sách nhỏ nầy bằng tiếng Việt. Chỉ đơn giản nhắp vào liên kết để tải xuống đọc các tập sách nầy. Quý vị cũng có thể nghe thông tin về ung thư vú bằng tiếng Việt bằng cách nhắp các nút âm thanh.

  • Về bệnh ung thư vú

Đọc (PDF)

Nghe

  • Các phương pháp điều trị ung thư vú

Đọc (PDF)

Nghe

  • Thông điệp về sự hy vọng và hỗ trợ

Đọc (PDF)

Nghe

  • Sự hỗ trợ có thể giúp ích được

Đọc (PDF)

Nghe

undefined

Tài liệu in về ung thư vú bằng tiếng Việt

Nếu muốn có một bản in của các tài liệu về ung thư vú trên đây, quý vị có thể đặt tài liệu miễn phí bằng cách gọi Breast Cancer Network Australia qua số 1800 500 258. Nếu cần thông dịch viên, vui lòng gọi số 13 14 50.

Bạn có thể đặt mua tài nguyên của bằng tiếng Việt khi bạn đặt Hành trình My Journey Kit.

Chọn ngôn ngữ được sử dụng ở nhà và hộp đánh dấu song ngữ sẽ xuất hiện trong phần 'Nguồn bổ sung'. Bạn cũng có thể đặt hàng thay mặt cho một người bạn hoặc thành viên gia đình.

Nếu bạn chỉ muốn đặt mua các nguồn tài nguyên của Việt Nam một mình, vui lòng xem trang "Đặt mua Sách hướng dẫn BCNA".

Thông tin thêm

Các tổ chức khác cũng có thông tin hữu ích bằng tiếng Việt cho các phụ nữ và các ông bị chẩn đoán với bệnh ung thư. Nhắp vào liên kết dưới đây để xem thông tin nầy.

Breast cancer information in Vietnamese

Are you looking for breast cancer information and resources in Vietnamese?

Breast Cancer Network Australia (BCNA) has a series of bilingual booklets and audio files about breast cancer for people who prefer to receive information in Vietnamese. 

Breast cancer booklets and audio files

The following booklets are written in Vietnamese. Simply click on the links to download and read the booklets. You can also listen to breast cancer information in Vietnamese by clicking on the audio buttons.

  • About breast cancer

Read (PDF)

Listen (Audio file)

  • Breast cancer treatment

Read (PDF)

Listen (Audio file)

  • Messages of hope and support

Read (PDF)

Listen (Audio file)

  • Support that may help

Read (PDF)

Listen (Audio file)

Breast cancer print material in Vietnamese

If you would like a printed copy of the above breast cancer resources, you can order them for free by calling Breast Cancer Network Australia on 1800 500 258. If you need an interpreter, please phone 13 14 50.

You can order Vietnamese resources when you order the My Journey Kit.

Select the language spoken at home and a bilingual resources tick box will appear under 'Additional resources'. You can also order on behalf of a friend or family member. 

If you just want to order the Vietnamese resources alone, please go to the Order BCNA information booklets page. 

In my language: my breast cancer story

As part of our commitment to improve support for people affected by breast cancer from multilingual backgrounds, BCNA has produced a number of videos in different languages.

In my language: my breast cancer story shares the breast cancer experiences of women in their own languages, with subtitles in English. The women are from Italian, Greek, Chinese (Mandarin and Cantonese), Arabic and Vietnamese speaking backgrounds.

Speaking in Vietnamese, Hong shares how she had to ask for help from friends and family while she was having treatment.

 

More information

Other organisations also have useful information in Vietnamese for women and men who have been diagnosed with cancer. Click on the links below to access this information.